شیوه نامه ارجاع دهی مقالات

 

نحوه ارجاع دهی در نشریه " المصطفی من الفکر الاسلامی المعاصر"

 

 1. روش ارجاع دهی در این نشریه بر اساس شیوه APA است.
 2. در این شیوه ارجاع دهی درون متنی بوده و ارجاعات در پاورقی ذکر نمی شود.
 3. نکات و توضیحات مورد نیاز مانند تلفظ اسامی افراد به زبان اصلی و شرح برخی اصطلاحات، به صورت پاورقی آورده می شود و از آوردن پی نوشت در آخر مقاله خودداری شود.
 4. پاورقی ها در هر صفحه از مشاره یک شماره گذاری مستقل می شوند.
 5. نحوه ارجاع درون متنی به شرح زیر است:

الف) نقل قول مستقیم: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه

ب) نقل قول غیر مستقیم: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار

             تبصره 1: ارجاعات درون پرانتز و در انتهای نقل قول آورده می شود.

             تبصره 2: در صورتی که نویسندگان بیش از یک نفر باشند، نام خانوادگی تا سه نفر آورده می شود به عنوان نمونه: (کرمی، کریمی، حسینی، 1387)

 1. هر مقاله باید یک فهرست منابع مستقل در پایان مقاله داشته باشد.
 2. مشخصات کلیه منابعی که در متن به آنها ارجاع داده شده باید در فهرست منابع آورده شود.
 3. در فهرست منابع فقط مشخصات منابعی که در متن به آن ها ارجاع شده، آورده می شود و سایر منابع که در متن ارجاع نشده هرچند که مورد مطالعه نویسنده بوده باشند، در فهرست منابع نمی آیند.
 4. فهرست منابع به بخش های مختلف کتاب، مقاله و ... تفکیک نمی شود بلکه بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی به صورت مسلسل و بدون تفکیک نوع اثر آورده می شود.
 5. اگر فهرست منابع چند زبانی باشد، منابع هر زبان بعد از منابع زبان دیگر آورده می شود ولی همه زبان ها شماره گذاری مسلسل می شوند.
 6. منابع هر زبان بر اساس نام خانوادگی نویسنده مرتب می شوند. و اگر منبعی نویسنده نداشت، بر اساس عنوان اثر مرتب می گردد.
 7. نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به شرح ذیل است:

الف) کتاب تالیفی:

- کتاب با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب. محل انتشار کتاب: نام انتشارات.

-کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی، ونام، نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب. محل انتشار کتاب: نام انتشارات.

- کتاب با سه نویسنده: نام خانوادگی، نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب. محل انتشار کتاب: نام انتشارات.

کتاب با بیش از سه نویسنده: نام خانوادگی، نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی، نام و همکاران (سال انتشار). عنوان کتاب. محل انتشار کتاب: نام انتشارات.

 

ب) کتاب ترجمه:

- کتاب با یک مترجم: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار اصل اثر). عنوان کتاب. نام نام خانوادگی مترجم (سال انتشار ترجمه). محل انتشار ترجمه کتاب: نام انتشارات (اگر نویسنده بیش از یک نفر بود بر اساس الگوی ذگر شده در بند الف عمل می شود)

-کتاب با دو مترجم: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار اصل اثر). عنوان کتاب. نام  نام خانوادگی مترجم، و نام نام خانوادگی مترجم (سال انتشار ترجمه). محل انتشار ترجمه کتاب: نام انتشارات (اگر نویسنده بیش از یک نفر بود بر اساس الگوی ذگر شده در بند الف عمل می شود)

-کتاب با سه مترجم: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار اصل اثر). عنوان کتاب. نام  نام خانوادگی مترجم،  نام نام خانوادگی مترجم، و نام نام خانوادگی مترجم (سال انتشار ترجمه). محل انتشار ترجمه کتاب: نام انتشارات (اگر نویسنده بیش از یک نفر بود بر اساس الگوی ذگر شده در بند الف عمل می شود)

-کتاب با بیش از سه مترجم: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار اصل اثر). عنوان کتاب. نام  نام خانوادگی مترجم،  نام نام خانوادگی مترجم، نام نام خانوادگی مترجم و همکاران(سال انتشار ترجمه). محل انتشار ترجمه کتاب: نام انتشارات (اگر نویسنده بیش از یک نفر بود بر اساس الگوی ذگر شده در بند الف عمل می شود)

 

ج) مقالات تالیفی:

- مقاله با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله. دوره (شماره). صفحات

- مقاله با دو نویسنده: نام خانوادگی، نام، و نام خانوادگی، نام(سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله. دوره (شماره). صفحات.

- مقاله با بیش از دو نویسنده: نام همه نویسندگان به روش فوق نویشته می شود و در نویسنده آخر بعد از ویرگور (واو ) می آید.

 

د) مقالات ترجمه:

- مقاله با یک مترجم: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار اصل مقاله به میلادی یا شمسی –براساس زبان اصل مقاله-). عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی مترجم (سال انتشار ترجمه به شمسی یا قمری -براساس زبان ترجمه-)،عنوان مجله. دوره (شماره). صفحات.

مقاله با بیش از یک مترجم: نام و نام خانوادگی سایر مترجمان بعد از مترجم اول و بعد از کلمه (،) آورده می شود و قبل از نام مترجم آخر بعد از ویرگور (واو) می آید.

 

هـ)پایان نامه:

-پایان نامه با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی یا رساله دکتری (کلمه پایان نامه یا رساله ذکر گردد). نام دانشگاه.

- پایان نامه با بیش از یک نویسنده: نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان بعد از نویسنده اول و بعد از کلمه (،) آورده می شود و قبل از نام نویسنده آخر بعد از ویرگور (واو) می آید.

 

تبصره: اگر نام نویسنده کتاب، مقاله و پایان نامه مشخص نبود، از نام اثر شروع می کنیم و تاریخ انتشار بعد از عنوان اثر می آید.

 

و) سایت:

- متن: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان متن،  آدرس اینترنتی .

-غیر متن (فیلم، عکس، نمودار و...): نام خانوادگی ، نام منتشر کننده (سال انتشار)، عنوان و تیتر، آدرس اینترنتی.

تبصره: اگر نام نویسنده یا منتشر کننده مشخص نبود، از نام اثر شروع می کنیم و تاریخ انتشار بعد از عنوان اثر می آید.