المحكمون

 

 

نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دو سو ناشناس و توسط دو استاد بررسی انجام می شود.

 

آقای سید جعفر هاشمی شاهرودی

mjhashemi2000@gmail.com

آقای سید رسول علوی

Alavi1403@yahoo.com

دکتر حسن بشارتی راد

h.besharati72@  gmail.com

دکتر حسن رضائی

tadvin@miu.ac.ir

دکتر حسن یوسف زاده

usefzadeh.h@gmail.com

دکتر رحیم دهقانی سیمکانی

r_dehghan@sbu.ac.ir

دکتر عبدالرئوف افضلی

rauf_afzali@yahoo.com

دکتر عزالدین رضانژاد

rezanejad39@yahoo.com

دکتر علیرضا دانشیار

Daneshyaralireza@yahoo.com

دکتر علیرضا عالمی

Alemi.sar@gmail.com

دکتر علیرضا مقدم دیمه

Ali.moghaddam@ut.ac.ir

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

mohsenmalekafzali@yahoo.com

دکتر محمد حسن زراقط

mozaraket@gmail.com

دکتر محمد حقی

mhaghi59@yahoo.com

دکتر محمدرضا ضیایی

Rezaziaee19@yahoo.com

دکتر محمدعلی اسماعیلی

mali.esm91@yahoo.com

دکتر محمدهادی مدنی

Mhadimadan@yahoo.com

دکتر مهدی درگاهی

aghigh_573@yahoo.com